ارتقا اشتراک

    چنانچه کد تخفیفی از تگرولایز به شما ارائه شده، ابتدا در نظر بگیرید که کد تخفیف برای کدام اشتراک است سپس بسته مورد نظر را انتخاب کنید و قبل از پرداخت آن را در قسمت “کد تخفیف” وارد کنید، و دکمه اعمال را جهت محاسبه تخفیف کلیک کنید.

    در این قسمت می توانید قیمت نهایی و میزان تخفیف را مشاهده و سپس با تایید خرید پرداخت را انجام دهید.

    استفاده از تخفیف در تگرولایز